Eesti Filmitööstuse Klastri Hea Tava

Autoriõiguse seadusest tuleneva teavitamiskohustuse kohaselt on autorilepingu alusel teost või esitust kasutav isik kohustatud autorile ja esitajale või nende esindajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis andma teavet teose ja esituse kasutamise, kogu saadud tulu ja autori või esitaja saadaoleva tasu kohta.

Teavitamiskohustuse täitmisel arvestatakse võimaluse korral tegevus- või kutseala tavasid ja praktikat. MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster on klastri liikmete ühise hea tavana leppinud kokku alljärgnevas:

  • audiovisuaalsed teosed on käsitletavad tervikteostena ja nende jagamine autorite või esitajate eraldiseisvateks teosteks ei ole mõistlikult võimalik, mistõttu antakse teavet audiovisuaalse teose kui terviku kasutamise kohta;
  • konfidentsiaalsuse ja konkurentsiõiguslike nõuete täitmise tagamiseks antakse teavet agregeeritud kujul ehk tuluallikaid (nt kinolevi, televisioon, tellitav videoteenus, välislevi, kaubanduslik müük) eristamata;
  • võttes arvesse autoriõiguse seaduse § 33 lõikes 2 ja § 491 lõikes 5 sätestatut, antakse teavet järgmistele autoritele: režissöör, stsenaariumi autor, dialoogi autor, muusikateose autor, operaator ja kunstnik;
  • võttes arvesse autoriõiguse seaduse §-is 64 ja § 491 lõikes 5 sätestatut, antakse teavet järgmistele esitajatele: näitleja, laulja, muusik või tantsija, kes on osalenud vähemalt 70% asjaomase audivisuaalse teose võttepäevadest;
  • võttes arvesse autoriõiguse seaduse § 491 lõikes 4 sätestatut, antakse iga audiovisuaalse teose osas teavet kahe esimese kasutusaasta kohta alates teose esilinastusest Eestis (välja arvatud juhul, kui teose kasutamisest saadud kogu tulu on vähem kui EUR 10 000, millisel juhul eraldiseisvat teavitamist ei toimu);
  • teavet antakse kord aastas vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

TEOSE/ESITUSE KASUTAMISE ARUANNE

Rõhutame, et kogu saadud tulu ei tähenda kasumit. 

Ülaltoodu valguses leiame, et teabe avaldamine ainuüksi kogu saadud tulu kohta ei ole sobiv lahendus. Kuivõrd autorite ja esitajate tasud on osa tootja eelarvest (ning võimalikud autoriõiguse lepingu muutmise nõuded on suunatud tootjatele), võiks sobivaks indikaatoriks olla asjaomase teosega seonduv tootja netokasum.

Filmisektorile on omane, et suur osa kulusid kantakse saadud tuludest nö tagantjärele. Tulude ja kulude suhet (ning tootja netokasumi arvutuskäiku) iseloomustab alljärgnev skeem:

Juhime tähelepanu sellele, et suurem osa Eesti tootjate filme ei saavuta sellist edu, mis võimaldaks rääkida kasumist või isegi kõigi tootmiskulude kohasest katmisest. Ühtlasi tuleb silmas pidada, et filmi tootmisega seonduv finantsrisk on täielikult tootja kanda ning sageli kaetakse ühe projekti kasumist teise projekti kahjumit.

AUTORI/ESITAJA SAADAOLEV TASU

Kõiki autoreid ja esitajaid, kellel on autorilepingu alusel õigus saada tasu audiovisuaalse teose tulu või kasumi arvelt, teavitatakse eraldiseisvalt.

ANDMETE ÕIGSUS JA KONFIDENTSIAALSUS

Kinnitame, et kõik aruannetes esitatud andmed on tõesed. Soovi korral on Teil võimalus tellida asjaomase audivisuaalse teose osas audiitorkontroll. Kontrolli teostav audiitor valitakse poolte kokkuleppel. Audiitorkontrolliga seonduvad kulud jäävad Teie  kanda.

Tuletame meelde, et autoriõiguse seaduse § 491 lõike 7 kohaselt on autor ja esitaja ning nende esindaja kohustatud hoidma saladuses neile teavitamiskohustuse täitmisega seoses teatavaks saanud asjaolusid, mille saladuses hoidmiseks on teisel lepingupoolel õigustatud huvi, eelkõige hoidma teise lepingupoole ärisaladust.

Täname Teid koostöö ja mõistva suhtumise eest!

Lugupidamisega

STELLAR FILM